Zdravotnícka záchranná služba v meste Jelenia Góra

V roku 2014 prevzalo Centrálne dispečerské stredisko v meste Jelenia Góra riadenie výjazdových skupín z niekoľkých okresov: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lwówek a Lubań.

Existujúci rádiokomunikačný systém, z dôvodu topograficky značne členitého terénu, v žiadnom prípade neumožňoval efektívnu komunikáciu s posádkou vozidla záchrannej služby.

Najlepším spôsobom, ako zvýšiť rádiové pokrytie danej oblasti tak, aby zahŕňalo všetky oblasti novo obsluhované spomínaným dispečerským strediskom, bola inštalácia novej siete digitálnych rádiokomunikačných repeaterov. Existovali však obmedzenia v oblasti nákladov na hardvér a údržbu digitálnej siete pre prenos dát so zodpovedajúcimi parametrami. Bolo tiež potrebné rozšíriť spektrum použiteľných rádiových kanálov.

Pre organizáciu, ktorej úlohou je riadiť na veľkom území až niekoľko desiatok výjazdových skupín, z ktorých je len časť súbežne aktívnych, sa ako najlepšie riešenie ukázalo použitie niekoľkých vzdialene riadených základňových staníc vysielajúcich na už používaných rádiových kanáloch.

V prípade zdravotníckej záchrannej služby v meste Jelenia Góra je systém Multikom používaný v režime výberu najlepšieho signálu (Voting). Vzdialene riadené základňové stanice sú umiestnené tak, aby rádiový signál v súhrne pokrýval celú požadovanú oblasť. Systém automaticky rozpozná a vyhodnotí intenzitu signálu prijímaného na určitom kanále. Následne vyberie tú základňovú stanicu, ktorá v daný moment prijíma najsilnejší signál. Na dispečera tak presmeruje komunikáciu práve z tejto stanice.

Ďalšou výhodou systému Multikom bola možnosť integrácie s miestnym trunkovým systémom EDACS využívaným na koordináciu a spoluprácu medzi rôznymi službami či organizáciami zabezpečujúcimi verejnú bezpečnosť v meste Jelenia Góra a okolí.

V prípade potreby môže byť systém rozšírený tak, aby pokrýval aj ďalšie okolité oblasti.

Železnice Slovenskej republiky

Pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky sme zrealizovali veľmi náročný projekt. Zákazník požadoval funkciu výberu najlepšieho signálu (Voting), pomocou ktorej by bolo možné sledovať idúci vlak na základe jeho identifikátora a intenzity rádiového signálu.

Navrhli sme teda inštaláciu smerových antén pozdĺž trate vo viac ako 15 jednotkách základňových staníc. Každá z týchto jednotiek môže byť použitá v automatickom režime (Voting) alebo v otvorenom režime na inom kanáli. Režim Voting sa začína selektívnym volaním konkrétneho vlaku. Systém následne automaticky vyberie miesto s najsilnejším signálom a prepne základňové stanice podľa intenzity signálu a podľa prijatého identifikátora.


Mesto Wrocław

Momentálne sa jedná o náš najväčší nainštalovaný systém. Zahŕňa približne 70 dispečerských konzol a desiatky lokálnych základňových rádiostaníc najrôznejších typov: Tetra, EDACS, konvenčné či DMR. Súčasťou systému je ďalej 15 vzdialených rádiových lokácií využívajúcich technológiu E1 a jedna využívajúca sieťové pripojenie IP. V rámci projektu bola tiež vybudovaná 90 metrová anténna veža.

Systém umožňuje rádiovú komunikáciu z dispečerského pracoviska, ktoré je zdieľané všetkými dôležitými organizáciami zodpovednými za verejný poriadok a bezpečnosť v meste, teda políciou, hasičským zborom, zdravotníckou záchrannou službou, atď. V roku 2013 bol systém rozšírený o ďalšie základňové rádiostanice a dispečerské strediská pre potreby MZK Wrocław. Prostredníctvom paketovej siete boli tiež k systému pripojené rádiové opakovače DMR MOTOTRBO spoločnosti Motorola Solutions pre potreby Wrocławskej zdravotníckej záchrannej služby.

Na začiatku roku 2015 bola infraštruktúra systému Tetra používaného organizáciou MZK Wroclaw upravená a ďalej rozšírená. Pre tento účel bolo použité riešenie TetraNode od spoločnosti Rohill. Systém Multikom bol pripojený k infraštruktúre TetraNode prostredníctvom sieťového protokolu autora infraštruktúry Tetra, firmy Rohill.

Vďaka tejto integrácii majú teraz konzoly systému Multikom prístup k sérii pokročilých funkcií Wrocławskej Tetry.