Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego etap I – system łączności radiowej VHF


Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego

Generalny wykonawca Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM etap I) konsorcjum firm Alcatel-Lucent oraz Indra Sistemas wybrał system Multikom 2 do budowy sieci łączności radiowej VHF dla polskiego wybrzeża Bałtyku.

W ramach kontraktu powstały dwie niezależne sieci radiowe: system łączności VHF Urzędów Morskich oraz system łączności operacyjnej służby SAR.

Dla potrzeb obu systemów wybudowane zostały nowe instalacje radiokomunikacyjne na obiektach (m. in. na latarniach morskich) zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża. Jako radiotelefony bazowe zastosowano profesjonalne stacje bazowe australijskiej firmy Spectra i duńskiej TPradio. Sterowanie stacjami bazowymi zapewnia jednolita nowoczesna infrastruktura sieciowa. Dla potrzeb systemu w kontrolerach radiowych Minikom IP systemu

Multikom została zaimplementowana obsługa systemu morskiego selektywnego wywołania DSC (Digital Selective Calling) co pozwala na realizację wywołań DSC za pomocą dowolnego radiotelefonu sterowanego kontrolerem Minikom. Za obsługę pełnej funkcjonalności i logiki wywołań DSC odpowiada zmodyfikowane oprogramowanie konsol dyspozytorskich Unikom 8.


Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)

Specyfika systemu łączności operacyjnej służby SAR polega na wykorzystaniu jednego kanału VHF dla całego wybrzeża.

W celu zapewnienia skutecznej łączności radiowej zastosowano rozbudowany tryb „voting”, który pozwala na prowadzenie nasłuchu i korespondencji radiowej z konsol Unikom8 z użyciem wszystkich stacji bazowych wzdłuż wybrzeża. W sytuacjach krytycznych dedykowane konsole mogą prowadzić korespondencję w zawężonym rejonie działań ratowniczych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaimplementowano także system wywołania selektywnego DSC zmodyfikowany dla potrzeb polskiego SAR oraz modemową transmisję danych do statków ratowniczych.

System jest obsługiwany z dwóch redundantnych stanowisk kierowania zlokalizowanych w Gdyni i Świnoujściu.


Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie

Konsole Unikom 8 zainstalowano na stanowiskach kontroli ruchu statków VTS (Vessel Traffic Service) polskiego wybrzeża Bałtyku oraz w kapitanatach największych portów morskich.

Służą do prowadzenia bieżącej korespondencji głosowej i wywołań DSC ze statkami z wykorzystaniem potencjalnie całej puli morskich kanałów VHF w zasięgu kilkudziesięciu mil morskich.

W niektórych rejonach wybrzeża, w których kilka stacji bazowych pracuje na jednym kanale radiowym. po szczegółowych konsultacjach i uzgodnieniach z użytkownikami zaimplementowano tryb pracy tzw. „voting”. W tym trybie system Multikom pozwala na prowadzenie korespondencji radiowej ze statkiem automatycznie wybierając stację bazową, która w danej chwili odbiera najsilniejszy sygnał radiowy ze statku. Rozwiązanie takie znacznie ułatwiło prowadzenie łączności radiowej przez oficerów stanowisk VTS.

Obsługa cyfrowego selektywnego wywołania DSC we wszystkich trybach

Kontrolery radiotelefonów bazowych systemu Multikom mają wbudowane kodeki morskiego cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) i sygnalizacji śródlądowej ATIS. Obsługa wywołań selektywnych DSC i dekodowanie identyfikatorów ATIS odbywa się na konsolach dyspozytorskich systemu Multikom. Scenariusze wywołań DSC dostępnych z konsol pozwalają na wysyłanie i odbiór wywołań we wszystkich trybach pilności. Możliwe jest też przesyłanie informacji o wywołaniach do zewnętrznych aplikacji wykorzystywanych przez służby komunikujące się z jednostkami pływającymi (np. VTS, SAR, RIS).