W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wybrała naszą ofertę jako najkorzystniejszą. Dodatkowo wymagania funkcjonalne oferowanego rozwiązania zostały potwierdzone praktycznymi testami wymaganymi przez Zamawiającego.

Nagła zmiana warunków pracy związana z epidemią wymusiła podpisanie umowy oraz prowadzenie uzgodnień wykonawczych w trybie zdalnym. Obie strony umowy wdrożyły procedury pozwalające na skuteczne przygotowanie wykonania dostaw i instalacji. Pomimo aktualnych utrudnień, związanych głównie z dostępem do obiektów przewidzianych jako miejsca montażu urządzeń, przyjęte jest założenie wykonania zadania w pierwotnie wymaganym terminie.